#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านกระทิง 11 3 1 2 11 8 2 0 11
2 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 11 1 1 3 11 7 1 2 11
3 โรงเรียนบ้านกราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 24 4 4 4 24 13 4 3 24
5 โรงเรียนบ้านชำเขียน 8 1 2 1 8 5 2 1 8
6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 14 6 1 3 14 11 0 2 14
7 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 0 0 2 5 3 0 1 5
8 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 12 2 1 2 13 9 0 2 13
9 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 13 6 1 2 13 10 1 0 13
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 33 8 8 5 33 23 3 3 33
11 โรงเรียนบ้านภูทอง 18 4 4 3 18 13 1 3 18
12 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 17 3 6 1 17 14 1 2 17
13 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก 43 17 13 5 43 36 6 0 43
15 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 20 5 4 1 20 15 3 2 20
16 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 53 43 9 1 53 53 0 0 53
รวม 282 103 55 35 193 220 24 21 265

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม