#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เตชิต ภูขะมัง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ภูขะมัง
3.เด็กชาย ธันวา กันยา
4.เด็กชาย วีรภัทร ศรีภักดิ์
5.เด็กชาย วรภพ พรหมมาดวง
6.เด็กชาย จิรสิน อุ่นแก้ว
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
3.นาง ชนัญญา ตรีรักษา
2 โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง กวินตรา ขอร่ม
2.เด็กหญิง ปวีณา จารุวงศ์
3.เด็กชาย โพธืเศษฐ์ กิ่งคำ
4.เด็กชาย ชนันธร วันดี
5.เด็กชาย วุฒิกร พ่อค้า
6.เด็กชาย ขวัญข้าว ศรีหะดม
1.นาย พลายงาม เภาพาด
3 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย วรินทร สำรวมสุข
2.เด็กหญิง วรินทิพย์ มะโนชาติ
3.เด็กหญิง ชนิสา เขียวอ่อน
4.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
5.เด็กหญิง ธิดาวรรณ แก้วบัวปัด
6.เด็กชาย เมธัส พงษ์วัน
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง สมหมาย ติงสะ
3.นาง สมคิด วงศ์แหวน
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง อลิสา วงษ์รักษา
2.เด็กหญิง รัชณีกาญจน์ มังคะการ
3.เด็กหญิง กัลยกร แก้วพันใน
4.เด็กชาย ชลพรรศ สร่างช้าง
5.เด็กชาย ธนชิต ศรีด้วง
6.เด็กชาย ศิวกร ศรีลาชัย
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
5 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย ณฑพล พะวงษ์
2.เด็กชาย สมพงษ์ ประทุมวงศ์
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญแสน
4.เด็กชาย ณรงศักดิ์ กวางลา
5.เด็กชาย จักรกฤษณ์ เสาวัง
6.เด็กชาย ฤทธิเดช ประทุมวงศ์
1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
2.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
3.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม