#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อรดา พิมพ์โคตร
2.เด็กหญิง จันทร์ทา โพธิ์ใบ
3.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เทศราช
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นาง บัวรื่น พานจันทร์
2 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ตู้จันทึก
2.เด็กหญิง สุชามาศ แหวนเงิน
3.เด็กชาย ธีระพงศ์ บุตรตะมี
1.นางสาว วิชุดา ชูกลิ่น
3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร รักษาศรี
2.เด็กชาย สาริศ บุญเฟรือง
3.เด็กชาย พุฒิพงศ์ สร้อยประดับ
1.นางสาว สมัย สะใบ
2.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
4 โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย สุรวุฑ ดาวสุก
2.เด็กชาย สมศักดิ์ จักรสาน
3.เด็กชาย สิทธินนท์ ทำนุ
1.นาย ศักดา ดาระหงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม