#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อรดา พิมพ์โคตร
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง วันวิสา บุญทอง
1.นางสาว นงลักษณ์ สุระชาติ
3 โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ แมกเนล
1.นางสาว สมปอง เชื้อหอม
4 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พงษ์ภูษิต
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ
5 โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ลาภสาร
1.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชนาทิพย์ เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
7 โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย นราธิป ศรีด้วง
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ส้มหวาน
1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ปิยะฉัตร อึ้งจุ้ย
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม