#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ทวีรัตน์ พิมพ์โคตร
2.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีนวล
3.เด็กชาย วสันต์ คำโท
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
2 โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ ขันขัว
2.เด็กชาย ธนดล ศรีพล
3.เด็กชาย ภคพล มุ่งผล
1.นางสาว จันทิมา ปรางศรี
2.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ภัทราพร อูบคำ
2.เด็กหญิง กัญจน์ณัฏฐ์ สินศิริ
3.เด็กชาย บุริศร์ เนาว์ศรีสอน
1.นางสาว ปริญญา พลเรือง
2.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
4 โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย สิทธิราษฎร์ ไพรป่า
2.เด็กหญิง สุทธิดา สายตา
3.เด็กชาย จตุรภัทร จันทรืแจ้ง
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
2.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม