#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย อนุชิต พันชนะ
2.เด็กหญิง ลักษณพร ดาวสิงห์
3.เด็กหญิง จิรนันท์ สุระชาติ
1.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กงศรี
2.เด็กชาย พิทยา เขียวนวล
3.เด็กหญิง อริษา เกาะแก้ว
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง ปิยภัทร มณีวีรกุล
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย สยาม พงษ์วัน
2.เด็กชาย ธานนท์ ศรีชัย
3.เด็กชาย ศราวุธ บุญแสน
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง ปริยากร ทนงค์
2.เด็กหญิง จิรัชญา สุริยะวงษ์
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นาง อัญชนา วงษ์ปลั่ง
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ปามวิน ศรีลำใย
2.เด็กชาย กฤษดา สัมพันธ์
1.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย นพปกรณ์ ทาประจิตร
2.เด็กชาย ณัฐพล แสวงวงศ์
3.เด็กชาย กฤษดา คุ้มครอง
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง ปิยภัทร มณีวีรกุล
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.นาย พรรณา สะโสดา
2.นาย ณัฐพงษ์ วิลามาศ
3.นาย ธนาธร เทศราช
1.นาย อภิชาติ สำนวน
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
92.13
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชลิตา ศรีวัง
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
80.22
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง ภัทรวดี เกือกรัมย์
1.นางสาว ภัททิรา สิริรัชดาพร
10 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74.05
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ศศิธร พรมมี
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
11 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73.63
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
1.นาง สมหมาย ติงสะ
12 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
63.23
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง ณัชชาอร สีแดง
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
60.89
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง กมลพรรณ วรบัญฑิต
1.นาง สิรินทรา นรภาร
14 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริกัลยา ม่วงคง
1.นาย อุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
15 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ ลาภสาร
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
16 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง พลอยชนก พันธ์แก่น
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
17 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง รุ่งตะวัน สาสีมา
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ
18 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ญาณภัทร เสาร์จันทร์
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
19 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง กฤษณา กอบกำ
1.นาย ศักดา ดาระหงษ์
20 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปนัดดา แสนดี
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เตชิต ภูขะมัง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ภูขะมัง
3.เด็กชาย ธันวา กันยา
4.เด็กชาย วีรภัทร ศรีภักดิ์
5.เด็กชาย วรภพ พรหมมาดวง
6.เด็กชาย จิรสิน อุ่นแก้ว
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
3.นาง ชนัญญา ตรีรักษา
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง กวินตรา ขอร่ม
2.เด็กหญิง ปวีณา จารุวงศ์
3.เด็กชาย โพธืเศษฐ์ กิ่งคำ
4.เด็กชาย ชนันธร วันดี
5.เด็กชาย วุฒิกร พ่อค้า
6.เด็กชาย ขวัญข้าว ศรีหะดม
1.นาย พลายงาม เภาพาด
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย ณฑพล พะวงษ์
2.เด็กชาย สมพงษ์ ประทุมวงศ์
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญแสน
4.เด็กชาย ณรงศักดิ์ กวางลา
5.เด็กชาย จักรกฤษณ์ เสาวัง
6.เด็กชาย ฤทธิเดช ประทุมวงศ์
1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
2.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
3.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง อลิสา วงษ์รักษา
2.เด็กหญิง รัชณีกาญจน์ มังคะการ
3.เด็กหญิง กัลยกร แก้วพันใน
4.เด็กชาย ชลพรรศ สร่างช้าง
5.เด็กชาย ธนชิต ศรีด้วง
6.เด็กชาย ศิวกร ศรีลาชัย
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย วรินทร สำรวมสุข
2.เด็กหญิง วรินทิพย์ มะโนชาติ
3.เด็กหญิง ชนิสา เขียวอ่อน
4.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
5.เด็กหญิง ธิดาวรรณ แก้วบัวปัด
6.เด็กชาย เมธัส พงษ์วัน
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง สมหมาย ติงสะ
3.นาง สมคิด วงศ์แหวน
26 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
2.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีวงศ์
3.เด็กหญิง หฤทัย บุพศิริ
1.นางสาว จันทิมา ปรางศรี
2.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เพชรายุธ พัฒนวงศ์
2.เด็กชาย ขวัญชัย ภูขะมัง
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ดาราวัธน์ จันทมั่น
2.เด็กหญิง วราภรณ์ ใจกัด
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง กาญจนา รักษา
2.เด็กหญิง รุ้งทิวา บุญมา
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
30 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง ชนันภรณ์ ไพรเตี้ย
2.เด็กชาย ธีระภัทร บุตรตะมี
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา พานจันทร์
1.นาง อัญชลี ตะเคียนจันทร์
31 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง วิจิตรา สีเหลือง
2.เด็กชาย ศราวุฒิ สีลา
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
32 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณิชชารัตน์ ต้นวงศ์
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ปิยะพันธ์
1.นาง นิโลบล วงษ์เดือน
2.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
33 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง รวงข้าว เสาแก่น
2.เด็กหญิง ธัญชนก กล้าหาญ
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ
34 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง รัตติกานต์ มุ่งผล
2.เด็กหญิง นราวัลย์ คชาธเรศ
1.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
2.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
35 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง กานดา สุภาพ
2.เด็กหญิง กนกวรรณ นิราศ
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
36 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ชลพรรศ สร่างช้าง
1.นาง เนตรนภา คำผุย
37 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง กนกพร วรรณทอง
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
38 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง เพชรลดา บังคม
1.นาง ปรานี บาลยอ
39 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย ภรัณยู วงศ์รอบ
1.นาง นภาศรี ยุรศักดิ์พงศ์
40 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย อัตฑกร วันโพธิ์
1.นาง สิรินทรา นรภาร
41 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย สรวิชญ์ ประเสริฐสุข
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
42 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ใจกัด
1.นาง ชนัญญา ตรีรักษา
43 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง จิดาภา วงษา
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
44 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง ปาริตา บุญเฟรือง
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
45 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง นภัสสร อุผา
1.นาง บัวทิพย์ เรืองศักดิ์
46 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง สุพิชญา มนตรี
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
47 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พงศ์เมธา นามชารี
1.นาง อาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์
48 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เพชรายุธ พัฒนวงศ์
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
49 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ประภัสสร จันทะสน
1.นาง มะรา การุณ
50 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง สุทธิตา ทองศรี
1.นาง เนตรนภา คำผุย
51 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง ปรางทิพย์ ชื่นบาน
1.นาง บัวทิพย์ เรืองศักดิ์
52 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พลหาญ
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
53 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปวีณา ชื่นตา
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
54 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
99.99
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
1.นางสาว ปานเกษ เสน่หา
55 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปภาดา ศรีนวล
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
56 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง นิลธิดา สุระชาติ
1.นาง บัวทิพย์ เรืองศักดิ์
57 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชญาณิศ พิญญาณ
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
58 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นฤมล เรืองไพศาล
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
59 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง กาญจนา ยตะโคตร
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
60 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง มุทิตา จุไธสง
2.เด็กหญิง ดวงใจ ผิวหอม
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
61 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อารียา ภูขะมัง
2.เด็กหญิง นันท์นภัส พิมพ์โคตร
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
62 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา คำภาพันธ์
1.นางสาว ปานเกษ เสน่หา
63 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสน่หา
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
64 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ชุณัฐดา แก้วสง่า
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ ผิวอ่อน
3.เด็กชาย ธนาธร เทศราช
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
2.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
65 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พงศกร ศรีพงษ์
2.เด็กหญิง ธิญาดา เรืองคำ
3.เด็กหญิง จิราวรรณ อุปมัย
1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
2.นางสาว วรวรรณ สง่าโยธิน
66 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร รักษาศรี
2.เด็กชาย สาริศ บุญเฟรือง
3.เด็กชาย พุฒิพงศ์ สร้อยประดับ
1.นางสาว สมัย สะใบ
2.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
67 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย สุรวุฑ ดาวสุก
2.เด็กชาย สมศักดิ์ จักรสาน
3.เด็กชาย สิทธินนท์ ทำนุ
1.นาย ศักดา ดาระหงษ์
68 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ตู้จันทึก
2.เด็กหญิง สุชามาศ แหวนเงิน
3.เด็กชาย ธีระพงศ์ บุตรตะมี
1.นางสาว วิชุดา ชูกลิ่น
69 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อรดา พิมพ์โคตร
2.เด็กหญิง จันทร์ทา โพธิ์ใบ
3.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เทศราช
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นาง บัวรื่น พานจันทร์
70 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิมพ์วิภา ตามสมัย
2.เด็กชาย พิชยา ทำนักตาล
3.เด็กหญิง พรมณี วรรณทอง
1.นางสาว นุริญญา สาธุพันธ์
71 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ภักดี
2.เด็กชาย ณัฐพล จันทร์เพ็ง
3.เด็กหญิง จารุวรรณ คำสุข
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
2.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
72 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง สุนิสา พิญญาณ
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐญาดา ติงสะ
2.เด็กหญิง กนกอร ติงสะ
3.เด็กหญิง ญาณิศา มีประไพ
1.นาง สมจิตร ครองยุติ
2.นาง สมคิด วงศ์แหวน
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปนัดดา เอกพงษ์
2.เด็กชาย สิทธิชัย ใจกัด
3.เด็กชาย วีระชัย พิศพงษ์
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
75 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิชญ์สินี ชัยฉลาด
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
76 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย ดนัยรัชน์ ภานุมาศ
1.นางสาว สมปอง เชื้อหอม
77 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง วรรณา พันชนะ
1.นางสาว เรวดี ดาวใสย์
78 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง จิระนันท์ เกษี
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณภัทร ธนาคีรี
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
80 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย คมสัน เหล่านุกูล
1.นางสาว ปทุมมา ทองลี
81 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
49.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา สะอาด
1.นาง น้ำฝน สารภี
82 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
45.50
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย เสรี ดาวขาว
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
83 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
43.50
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ธีรกานต์ พรอินทร์
1.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
84 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
38.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ศุจินธรา ส่งเสริม
1.นาง จิราภรณ์ เภาพาด
85 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ชัชดารัตน์ บังคม
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
86 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พอใจ อุปมัย
1.นาง ประน้อม บุญน้อย
87 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย เจษฎากร ผิวอ่อน
1.นาง สุจิตราภรณ์ สุระชาติ
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย เกียรติพงษ์ ทรงศิริ
1.นาย ชัยยศ จันทะสน
89 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย จิราศักดิ์ ไชยสิทธิ์
1.นาย ครรชิต พรมศร
90 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
63.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ อินสังข์
1.นางสาว เพชรรัตน์ พูลผล
91 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
62.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย วีรภาพ สุระชาติ
1.นาง น้ำฝน สารภี
92 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศรีภัชชา พากเพียร
2.เด็กหญิง จิรัชญา อุดร
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
2.นาง ชุติมา แสวงผล
93 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย อธิเทพ ม่วงมนตรี
1.นาง ชุติมา แสวงผล
94 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ศุภัชญา ใครบุตร
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
95 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา สะอาด
1.นาง น้ำฝน สารภี
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ตุ้มทรัพย์
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
97 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง สิริลักษณ์ หงษ์กา
1.นาง นภาศรี ยุรศักดิ์พงศ์
98 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ศรินทิพย์ แก่นทิพย์
1.นาย พลายงาม เภาพาด
99 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง กมลชนก สุดใจ
1.นาย ปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง
100 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย กฤษดา สัมพันธ์
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
101 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ภูรินทร์ นะวะสด
1.นาง ชุติมา แสวงผล
102 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีโพนทอง
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
103 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
30.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เพชรตะวัน พัฒนวงศ์
1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
104 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
22.00
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ดาวจันทร์
1.นาง น้ำฝน สารภี
105 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย ศรีชล นุตเจริญกุล
1.นาง เรไร รังใส
106 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย พีรพงค์ เดือนใส
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
107 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ศรายุทธ ปลงใจ
1.นาย วิโรจน์ วงศ์ศรีแก้ว
108 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย สมหวัง จันทร์ราศรี
2.เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรีปราชญ์
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิราพร สีโสด
109 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย ปฐมพงศ์ ทองดอนสา
2.เด็กหญิง ชลธิชา มุจรินทร์
1.นางสาว สมปอง เชื้อหอม
110 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สุพรรณ
2.เด็กหญิง รัชพร สุพรรณ
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
111 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย วรวิทย์ ดาวสุข
2.เด็กหญิง ประดับเดือน บุญทอง
1.นางสาว เรวดี ดาวใสย์
2.นางสาว พิมพ์ผกา นบนอบ
112 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง วลัยลักษณ์ บุญทอง
2.เด็กชาย ณัฐภูมิ บุญทอง
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง กัลยากร แก้วพันโน
2.เด็กหญิง ณัฐฐา สีดำ
3.เด็กหญิง พรลภัส แก้วล้อม
4.เด็กหญิง พรสวรรค์ แก้วกันหา
5.เด็กหญิง ชาลินี ศรีโกสอน
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีภักดี
2.เด็กหญิง บัณฑิตา สุขจันทร์
3.เด็กหญิง สุพัตรา แซ่ตั๊น
4.เด็กหญิง นลินทิพย์ ชัยมงคล
5.เด็กหญิง ลลิตา เกตุมาตย์
1.นาย สัญญา จันคนา
2.นางสาว วัลลภา โสริญาติ
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ฐิติพร ดวงพล
2.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์เภา
3.เด็กหญิง โสภิตา บุญทอง
4.เด็กหญิง วลัยลักษณ์ บุญทอง
5.เด็กหญิง นันทิกานต์ ศรีดาน้อย
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
2.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปรายฟ้า เสริมภูเขียว
2.เด็กหญิง ธิดาวรรณ แก้วบัวปัด
3.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
4.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ นันขุนทด
5.เด็กชาย ปภังกร เพ็ชรรัตน์
1.นาง สมจิตร ครองยุติ
2.นาง สมคิด วงศ์แหวน
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย อภิชัย ไชยวัน
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อนุพันธ์
3.เด็กชาย ธานนท์ ศรีชัย
4.เด็กชาย ศราวุธ บุญแสน
5.เด็กหญิง ปาริฉัตร มีสัตย์
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง สมหมาย ติงสะ
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นันทิชา สีเหลือง
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ปาริชาติ ชุนบุญมา
1.นาย สัญญา จันคนา
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย คชาพันธ์ ชัยวงนาม
2.เด็กหญิง ฐิติภัทรา ผิวละมัย
1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
2.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ปรังศรี
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีรส
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นาย ประจวบ ยอดสิงห์
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย พงศกร พาแก้ว
2.เด็กหญิง สุภิญญา จอมคำ
1.นางสาว จิราพร สีโสด
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย นิติภูมิ แสนปลื้ม
2.เด็กหญิง อรอุมา ยามรัมย์
1.นาง สิรินทรา นรภาร
2.นาง รัตติยาภรณ์ จักขุจันทร
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย วรินทร หรรษา
2.เด็กหญิง อริษา ปัดถา
1.นางสาว จิรสุดา พลชาลี
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สะอาด
2.เด็กหญิง อาภาภัทร์ อนันท์
1.นางสาว เรวดี ดาวใสย์
2.นางสาว พิมพ์ผกา นบนอบ
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย พฤกษ์ ศรีปราชญ์
2.เด็กหญิง ณัฐฐา สีดำ
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จิรัชญา วรรณทอง
2.เด็กชาย ปฏิญาณ แก้วแสง
1.นาย เสนีย์ ทะหา
2.นาง สุจิน ศิลารักษ์
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย พงศธร นาคงาม
2.เด็กหญิง กนกพร สิงคร
1.นาง สิรินทรา นรภาร
2.นาง รัตติยาภรณ์ จักขุจันทร
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย ธีรพล อินธิเดช
2.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ ทิพย์สิงห์
1.นางสาว จิราพร สีโสด
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย กมลเทพ รินทร
2.เด็กหญิง ศศิธร อมรศิลป์
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย สุทธิกรณ์ คุ้มครอง
2.เด็กหญิง จริยา บุบผา
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย วีรภาพ สุระชาติ
2.เด็กหญิง เมลิษา สุระชาติ
1.นางสาว เรวดี ดาวใสย์
2.นางสาว พิมพ์ผกา นบนอบ
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง จินดาพร สาริคาร
2.เด็กชาย ทวีวัฒน์ พิมพ์โคตร
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พวงพร ศรีสุรักษ์
2.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ พรมแย้ม
1.นาย สมาน มูลศิริ
2.นาย สมบัติ ศรีลาชัย
135 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ใจกัด
2.เด็กชาย เกษมสรรค์ ออมชมภู
3.เด็กชาย ธนบดี ธงไชย
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
2.นาง พิจิตรา เส้นสุข
136 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
99.99
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บุญจันทร์ลา
2.เด็กชาย ปกรณ์ เกษมสินธารา
1.นาย ครรชิต พรมศร
2.นาย นายบรรจง สลักคำ
137 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย นพปกรณ์ ทาประจิตร
2.เด็กชาย พงศกร จิบจันทร์
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นาง บัวรื่น พานจันทร์
138 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จริงใจ ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ชลธิชา สีดามาตร
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
2.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
139 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
99.99
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ธิวานนท์ ทะวะโร
2.เด็กชาย กิตติ์ธเนศ วอทอง
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
140 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ภัทรดนัย ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ณัฐพล แสวงวงศ์
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นาง บัวรื่น พานจันทร์
141 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย เอกศิษฎ์ จระเด็จ
2.เด็กชาย ธรรมรักษ์ ลุนสิน
1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
142 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย รัทสิทธิ์ สิงหาชาติ
2.เด็กชาย เปรมชัย สีนิล
3.เด็กชาย กิตติพันธ์ น้อยพรม
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
2.นาย ครรชิต พรมศร
143 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ บุญทอง
2.เด็กชาย โชคชาญชัย ดวงมูล
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
144 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย สมเกียรติ สีม่วง
2.เด็กชาย ศิรวัฒน์ ศรีใสคำ
3.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ บุตรอุดม
1.นาง อัญชลา นามคุณ
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
145 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย อัครวิชญ์ วรพันธุ์
2.เด็กชาย ณัฐวัชต์ จันทกรณ์
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
146 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย วรพล อินไข
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ตรีเหรา
1.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
147 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
1.นางสาว พิชญ์สินี ไทยสะเทือน
148 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง นภัสสร พระฤาชา
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
149 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย เสกสรรค์ เสน่หา
1.นางสาว สมปอง เชื้อหอม
150 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย สงกรานต์ สมใจ
1.นาย ศักดา ดาระหงษ์
151 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย พีรพล คูณมี
1.นาง ปิยภัทร มณีวีรกุล
152 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง ขวัญข้าว เนาวรัตน์
1.นางสาว ปรารถนา พยุงวงศ์
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง วรินทิพย์ มะโนชาติ
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปภาภร มวลสุข
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง จิดาภา ลาพันธ์
1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ดวงอมร ช่างปัน
1.นางสาว ชลันดา จิตรโสม
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ ศรสันติ์
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ชนิสา เขียวอ่อน
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ศศินันท์ สุระชาติ
1.นาง จิราภรณ์ เภาพาด
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศิริโชติ
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง ขวัญข้าว เนาวรัตน์
1.นางสาว ปรารถนา พยุงวงศ์
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชนาทิพย์ เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง วันวิสา บุญทอง
1.นางสาว นงลักษณ์ สุระชาติ
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย นราธิป ศรีด้วง
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อรดา พิมพ์โคตร
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ส้มหวาน
1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ลาภสาร
1.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ แมกเนล
1.นางสาว สมปอง เชื้อหอม
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พงษ์ภูษิต
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ปิยะฉัตร อึ้งจุ้ย
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
171 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง กนกพร ศรีวัย
1.นางสาว สมปอง เชื้อหอม
172 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย ภูวนาท บุญทอง
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
173 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย แดนชัย ดวนใหญ่
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย เมธัส พงษ์วัน
2.เด็กหญิง ธนิสา เขียวอ่อน
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาง สมคิด วงศ์แหวน
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ สุวรรณโชติ
2.เด็กชาย นราธิป อินทองขาว
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง บุษกร เหรียญทอง
2.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ จันทะมาร
1.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
2.นาง นิโลบล วงษ์เดือน
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ลีลาศ
2.เด็กหญิง วราภรณ์ แก้วกล้า
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ภัชรา ยาหอม
2.เด็กหญิง กนกพร หอมบุญ
1.นาง สายฝน คำชัย
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง นันทิยา บุญลี
2.เด็กหญิง วรัญญา อนุวรรณ์
1.นางสาว พิชญ์สินี ไทยสะเทือน
2.นางสาว จันทิมา ปรางศรี
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อารีสา บุญปลอด
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิชชา บำรุงราษฎร์
2.เด็กหญิง วีรดา นามวงค์
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา รุ่งคำ
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว วัลลภา เมืองแวง
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กชาย สิทธิราษฎร์ ไพรป่า
2.เด็กหญิง สุทธิดา สายตา
3.เด็กชาย จตุรภัทร จันทรืแจ้ง
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
2.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ภัทราพร อูบคำ
2.เด็กหญิง กัญจน์ณัฏฐ์ สินศิริ
3.เด็กชาย บุริศร์ เนาว์ศรีสอน
1.นางสาว ปริญญา พลเรือง
2.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ทวีรัตน์ พิมพ์โคตร
2.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีนวล
3.เด็กชาย วสันต์ คำโท
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ ขันขัว
2.เด็กชาย ธนดล ศรีพล
3.เด็กชาย ภคพล มุ่งผล
1.นางสาว จันทิมา ปรางศรี
2.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
186 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ณิชานันท์ สาระติ
1.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
187 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง อุมาพร มุราชัย
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
188 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ธันวา พานทอง
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
189 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย จิรศักดิ์ วันเพ็ง
1.นาย ประจวบ ยอดสิงห์
190 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ชัยสิทธิ์ ศรีแก้ว
1.นาย จำเนียร ไชยหงษ์
191 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย อุกฤษฎ์ พรประสิทธิ์
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
192 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ สินศิริ
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
193 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย อานนท์ นบนอบ
1.นางสาว นงลักษณ์ สุระชาติ
194 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุตรอุดม
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
195 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง จินตนา บุญโกฏิ
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
196 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง พิทยารัตน์ เทพอุเทน
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
197 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ราชาวดี วิลัย
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
198 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง นันทนา หงษ์ษา
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
199 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง นันท์นภัส ศรแก้ว
1.นาย ธนากร ปรางศรี
200 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
201 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง พนิดา สุภโค
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
202 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง จิรนันท์ จันทร์เพ็ง
1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
203 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ชลดา ก้านแก้ว
1.นาย ครรชิต พรมศร
204 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา พรบุญ
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
205 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง ธมนวรรณ อ่อนบุญมา
1.นาย ธนากร ปรางศรี
206 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ถิรพล เสน่หา
2.เด็กชาย ปิยวัติ ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
4.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
5.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
208 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุตรอุดม
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
209 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง พัชรมัย เบญจมาศ
1.นางสาว กมลชนก สอนทอง
210 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง สุพรรษา วงค์พิทักษ์
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
211 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง วันวิสา บุญทอง
1.นางสาว ปรารถนา พยุงวงศ์
212 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
213 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุดดีสุข
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
214 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ชลธิชา สร่างช้าง
2.เด็กหญิง กนกพร วรรณทอง
3.เด็กหญิง ดวงธิดา พลหาญ
1.นางสาว เยาวรัตน์ สะอาด
2.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
215 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศริญญา พรอินทร์
2.เด็กชาย นิชคุณ คำสาร
3.เด็กหญิง ชณิชกมนต์ นาคพันธ์
1.นาง นิตยา จำปา
2.นางสาว วิไลลักษณ์ จำนงค์
216 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย กิตติณัฐ รุดดิษฐ์
2.เด็กหญิง บุญยาพร สุระชาติ
3.เด็กหญิง พิชญธิดา พะการ
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ศุภสุข
2.นาง ผกายกุล แก้วคูณ
217 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย อดิศร ตือปาน
2.เด็กชาย ภาณุพงษ์ เกษก้าน
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เกาะสา
1.นาง สุวรรณา มวลสุข
2.นางสาว คุณัชญา ศรียะนัย
218 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง ศุภิสรา จอมคำ
2.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ ภู่งาม
3.เด็กชาย วัชรพล สุขวงค์
1.นาง อัญชนา วงษ์ปลั่ง
219 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย กฤติเดช ติงสะ
2.เด็กชาย สุภักกิต ประทุมวงศ์
3.เด็กชาย วรเมธ มั่นชาติ
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นาง จันทร์ไสว เบญจมาศ
220 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ศิวะณัฐ ดาวจันทร์
2.เด็กหญิง นิภาพรรณ กิ่งคำ
3.เด็กหญิง ลักษณารีย์ เกษกุล
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
2.นางสาว ศศิธร บุญตา
221 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย จักรกฤช อินทร์รักษา
2.เด็กหญิง พิชชาดา พลหาญ
3.เด็กหญิง นภกมล ทองสุข
1.นางสาว วัลลภา โสริญาติ
222 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ สามารถ
2.เด็กหญิง วิลาวรรณ นางวงศ์
3.เด็กชาย ธีรโชติ มุมกลาง
1.นางสาว สุภัทรา ศรสันต์
223 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย สรายุทธ โพธิ์ปรึก
2.เด็กหญิง เนตรนภา ตรีโกฎ
3.เด็กชาย ตุลยวัต สะลา
1.นางสาว กนกพร ประยงค์หอม
2.นางสาว กิตติมา โพธิ์อุดม
224 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง แพรวา ชนะมาร
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง รวิภา โพธิ์เตี้ย
1.นางสาว วิไลลักษณ์ จำนงค์
2.นาง พิลัยรัตน์ จอมสว่าง
225 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง แพรวา ดาวสุข
2.เด็กหญิง บุณยาพร สุระชาติ
3.เด็กหญิง กรภัทร อนันต์
1.นาง ผกายกุล แก้วคูณ
2.นางสาว หนึ่งฤทัย ศุภสุข
226 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย นัฐวุฒิ ศรีสอาด
2.เด็กชาย ชยากร บุราคร
3.เด็กชาย พรหมมินทร์ บุญทอง
1.นางสาว นิภาพรรณ กองแก้ว
2.นาง บุษบง ลีสม
227 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย จิรณัฐ ชัยมลล์
2.เด็กหญิง ขวัญข้าว ลาติวัลย์
3.เด็กหญิง สุภรักษ์ ศรีสุข
1.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
228 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ จิตรสว่าง
2.เด็กหญิง ชนิสรา กองสิน
3.เด็กหญิง นาริน ยอดสิงห์
1.นางสาว กนกพร ประยงค์หอม
2.นางสาว กิตติมา โพธิ์อุดม
229 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ไอญดา ยะยง
2.เด็กหญิง ภิญญดา แก้วกัณหา
3.เด็กชาย อนาวิน สุดสังข์
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
2.นางสาว พาณิชย์ สุวรรณทอง
230 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง พรกนก ใสสะอาด
2.เด็กหญิง นันทิวา รักชาติ
3.เด็กชาย วีรวุฒิ นามวิเศษ
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นาง จันทร์ไสว เบญจมาศ
231 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ปวริศ ศรีโสด
2.เด็กหญิง สุทธิดา บุญมา
3.เด็กหญิง นลินรัตน์ จ่าผาย
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง วิไล ปัตตายะโส
232 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ธัญจิรา สมิธ
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา มนตรี
3.เด็กหญิง ญดาวรรณ มาลาสาย
1.นางสาว วัลลภา โสริญาติ
233 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย สุวิจักขณ์ ศรียันต์
2.เด็กหญิง ธนัชพร ติงสะ
3.เด็กหญิง กนกพร บริบูรณ์
1.นาง สุวรรณา มวลสุข
2.นางสาว คุณัชญา ศรียะนัย
234 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง อวิกา พงษ์วัน
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
235 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
1.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
236 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ขวัญชนก ดวงฤทธิ์
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
237 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย จิรายุ ศรีด้วง
1.นาย ระพิน ไสว
238 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปนัดดา แสนดี
2.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เทศราช
3.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ทะมีพันธ์
4.เด็กหญิง จันทร์ทา โพธิ์ใบ
5.เด็กหญิง อรดา พิมพ์โคตร
6.เด็กหญิง นฤมล เรืองไพศาล
7.เด็กหญิง จิตรลดา ปัดถา
8.เด็กหญิง จิราพัชร กงศรี
9.เด็กหญิง อารียา ภูขะมัง
10.เด็กหญิง จินดาพร สาริคาร
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นาย อภิชาติ สำนวน
3.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
239 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง บุญธิดา ดาวขาว
2.เด็กหญิง สุนิตา แข่งขัน
3.เด็กหญิง จิตรลดา พิลึก
4.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ทองมนต์
5.เด็กหญิง จันทร์มณี เบ็ญมาตร
6.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ดาวสุข
7.เด็กหญิง อภิสรา แข่งขัน
8.เด็กหญิง กาญจนา พวงจันทร์
9.เด็กหญิง ขนิษฐา พันรี
10.เด็กหญิง พิชชาภา ดาวสิงห์
1.นางสาว พิมพ์ผกา นบนอบ
2.นาง น้ำฝน สารภี
3.นางสาว ปรารถนา พยุงวงศ์
240 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นริศรา ทาทอง
2.เด็กหญิง ชุณัฐดา แก้วสง่า
3.เด็กหญิง ปภาดา ศรีนวล
4.เด็กหญิง ปนัดดา เอกพงษ์
5.เด็กหญิง รัญชิดา สินศิริ
6.เด็กชาย สิทธิโชค คำเก่ง
7.เด็กชาย สิทธิชัย ใจกัด
8.เด็กชาย วีระชัย พิศพงษ์
9.เด็กหญิง วราภรณ์ ใจกัด
10.เด็กชาย บุญตรี จันทร์เพ็ง
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
3.นาย อภิชาติ สำนวน
241 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1.เด็กหญิง จันทกานต์ บุญขาว
2.เด็กหญิง ปลิตา ยาหอม
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
242 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย อภิลักษณ์ ทองเถาว์
2.เด็กหญิง อุบลวรรณ พันธ์แก่น
1.นาย เสนีย์ ทะหา
2.นางสาว สมัย สะใบ
243 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย วีรภาพ บุตรพรม
2.เด็กชาย พงศกร จิบจันทร์
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
244 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง อรทัย วรรณทอง
2.เด็กชาย สิรภัทร วรบัญฑิต
1.นางสาว กาญจนา วรรณทอง
245 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง วรัญญา ประนิสอน
2.เด็กชาย สิทธิปิติกร จันทร์เพ็ง
1.นางสาว ปวีณา วงษ์ชาติ
246 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
67.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พรบุญ
2.เด็กหญิง สุทธิตา จันทร์เภา
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
247 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
66.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง เยาวดี นาโควงค์
2.เด็กหญิง พิชชาฎา จิรังดา
1.นาง สายฝน คำชัย
2.นาย ครรชิต พรมศร
248 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
66.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย มหาสมุทร สุดสังข์
2.เด็กชาย อภิรักษ์ สุวรรณคงษ์
1.นาง เสาวคนธ์ คำแดง
2.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
249 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
63.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย เดชดำรงค์ ศรแก้ว
2.เด็กหญิง วิรดา กวางลา
1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
2.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
250 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง วาลิสา ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง นันท์นภัส สมัด
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
2.นาย ระพิน ไสว
251 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง สุริวัล สุระชาติ
2.เด็กหญิง กานต์มณี ภูมะลี
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
252 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ภัทรวดี เรืองคำ
2.เด็กหญิง แพรวา เสาโกมุท
1.นาย วัชระ โสตทิพย์
2.นาย สุขประเวช อสุระพงษ์
253 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ณัฐพล จันทร์เพ็ง
2.เด็กชาย อธิกร สว่าง
1.นาย อภิชาติ สำนวน
254 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา มุ่งหมาย
1.นาง สำราญ คำพิราช
255 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง วรรณนิสา โคจรนา
1.นาง สิรินทรา นรภาร
256 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง กัลยกร แก้วพันใน
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
257 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นันทิชา สีเหลือง
1.นาง ชนัญญา ตรีรักษา
258 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง พรชนิตว์ ภาษี
1.นาง นภาศรี ยุรศักดิ์พงศ์
259 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง วราพร ทองหลอม
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
260 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง กาญจนา เกษมะณีย์
1.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
261 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง สิริวรรณ คุ้มครอง
1.นาย บรรจง สลักคำ
262 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ฐิติพร ก้านแก้ว
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
263 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ณัฐฐา บุตรอุดม
1.นาง ปทิตตา โพธิ์พรหม
264 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ไชยศร
2.เด็กหญิง ชญานิศ สุเมธิวิทย์
3.เด็กหญิง กนกพร พรอินทร์
1.นางสาว รัตนา บุตรอุดม
2.นาง สมพร วรรณจู
265 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง พิชญาภา จันทะวงษ์
2.เด็กหญิง อลิสา วงษ์รักษา
3.เด็กหญิง ศศิธร พรมณี
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
266 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง เมธาวี อมตเวทิน
2.เด็กหญิง เกสรากรณ์ การบรรจง
3.เด็กหญิง อิศราภรณ์ จันทะวงศ์
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
2.นางสาว รัตนา บุตรอุดม
267 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ญาณภัทร เสาจันทร์
2.เด็กหญิง ญาณภา เสาจันทร์
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พรบุญ
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
268 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย สราวุฒิ ไชยทอง
2.เด็กหญิง อนุศรา จันทะสน
3.เด็กหญิง ดารุวรรณ สวัสดี
1.นางสาว รัตนา บุตรอุดม
2.นางสาว ปานเกษ เสน่หา
269 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย วีรภัทร์ พงษ์วัน
2.เด็กหญิง ปภัสสรณ์ สุระชาติ
1.นาย วราวุธ คำชัย
2.นางสาว ปรารถนา พยุงวงศ์
270 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อัจฉรา สินศิริ
2.เด็กชาย กฤษฎิ์ อารมณ์
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
2.นาง ปัทมพร อินวัน
271 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย กิตติภพ วรรณทอง
2.เด็กชาย ชาญยุทธ ยศวิจิตร
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
2.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
272 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง จิตรลดา ปัดถา
2.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ทะมีพันธ์
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
273 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง รัตติยา ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง วรรณวิภา จำปาแก้ว
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
274 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
60.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย วัชรพล พานจันทร์
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ จอมรัตน์
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ
275 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ญาสุมิญ คำลอย
2.เด็กหญิง มินวดี อนันต์
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
276 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ณัฐภัทร พันธ์หนองโพน
2.เด็กชาย ธีรภัทร เจ๊ะเฮง
1.นาง ประน้อม บุญน้อย
2.นาง ชุติมา แสวงผล
277 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง วริษา ดีสุติน
2.เด็กชาย ศรายุธ สารเดช
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
278 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง จิดาภา ทนทาน
1.นาง ประน้อม บุญน้อย
279 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย ราเชนทร์ โพธิ์ปรึก
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
280 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
60.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย สุภบุตร สุดดี
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
281 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จักรวรรดิ บุตรดี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
282 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง อินทิรา จำปาแก้ว
2.เด็กชาย รุ่งเจริญศักดิ์ ใจคง
1.นางสาว กมลชนก สอนทอง
283 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิยดา เอ้โทบุตร
2.เด็กหญิง สุมินตรา หอมพนา
3.เด็กหญิง จีระวรรณ ไกรมล
4.เด็กหญิง สุพรรษา ปาใจยา
5.เด็กหญิง พัฒนพงศ์ ตุมชาติ
1.นางสาว ปริญญา พลเรือง
2.นาย ภักดี ลีลาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม