#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
63.23
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง ณัชชาอร สีแดง
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง พลอยชนก พันธ์แก่น
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย ณฑพล พะวงษ์
2.เด็กชาย สมพงษ์ ประทุมวงศ์
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญแสน
4.เด็กชาย ณรงศักดิ์ กวางลา
5.เด็กชาย จักรกฤษณ์ เสาวัง
6.เด็กชาย ฤทธิเดช ประทุมวงศ์
1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
2.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
3.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
45.50
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย เสรี ดาวขาว
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย เอกศิษฎ์ จระเด็จ
2.เด็กชาย ธรรมรักษ์ ลุนสิน
1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง นันท์นภัส ศรแก้ว
1.นาย ธนากร ปรางศรี
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง ธมนวรรณ อ่อนบุญมา
1.นาย ธนากร ปรางศรี
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง พัชรมัย เบญจมาศ
1.นางสาว กมลชนก สอนทอง
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย กฤติเดช ติงสะ
2.เด็กชาย สุภักกิต ประทุมวงศ์
3.เด็กชาย วรเมธ มั่นชาติ
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นาง จันทร์ไสว เบญจมาศ
10 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง พรกนก ใสสะอาด
2.เด็กหญิง นันทิวา รักชาติ
3.เด็กชาย วีรวุฒิ นามวิเศษ
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นาง จันทร์ไสว เบญจมาศ
11 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
63.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย เดชดำรงค์ ศรแก้ว
2.เด็กหญิง วิรดา กวางลา
1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
2.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
12 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง รัตติยา ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง วรรณวิภา จำปาแก้ว
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
13 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง อินทิรา จำปาแก้ว
2.เด็กชาย รุ่งเจริญศักดิ์ ใจคง
1.นางสาว กมลชนก สอนทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม