#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง กวินตรา ขอร่ม
2.เด็กหญิง ปวีณา จารุวงศ์
3.เด็กชาย โพธืเศษฐ์ กิ่งคำ
4.เด็กชาย ชนันธร วันดี
5.เด็กชาย วุฒิกร พ่อค้า
6.เด็กชาย ขวัญข้าว ศรีหะดม
1.นาย พลายงาม เภาพาด
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง จิดาภา วงษา
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
38.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ศุจินธรา ส่งเสริม
1.นาง จิราภรณ์ เภาพาด
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย จิราศักดิ์ ไชยสิทธิ์
1.นาย ครรชิต พรมศร
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ศรินทิพย์ แก่นทิพย์
1.นาย พลายงาม เภาพาด
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ใจกัด
2.เด็กชาย เกษมสรรค์ ออมชมภู
3.เด็กชาย ธนบดี ธงไชย
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
2.นาง พิจิตรา เส้นสุข
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
99.99
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บุญจันทร์ลา
2.เด็กชาย ปกรณ์ เกษมสินธารา
1.นาย ครรชิต พรมศร
2.นาย นายบรรจง สลักคำ
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย รัทสิทธิ์ สิงหาชาติ
2.เด็กชาย เปรมชัย สีนิล
3.เด็กชาย กิตติพันธ์ น้อยพรม
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
2.นาย ครรชิต พรมศร
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ศศินันท์ สุระชาติ
1.นาง จิราภรณ์ เภาพาด
10 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย แดนชัย ดวนใหญ่
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ สุวรรณโชติ
2.เด็กชาย นราธิป อินทองขาว
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ภัชรา ยาหอม
2.เด็กหญิง กนกพร หอมบุญ
1.นาง สายฝน คำชัย
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ราชาวดี วิลัย
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ชลดา ก้านแก้ว
1.นาย ครรชิต พรมศร
15 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ศิวะณัฐ ดาวจันทร์
2.เด็กหญิง นิภาพรรณ กิ่งคำ
3.เด็กหญิง ลักษณารีย์ เกษกุล
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
2.นางสาว ศศิธร บุญตา
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ขวัญชนก ดวงฤทธิ์
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
17 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
66.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง เยาวดี นาโควงค์
2.เด็กหญิง พิชชาฎา จิรังดา
1.นาง สายฝน คำชัย
2.นาย ครรชิต พรมศร
18 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง สิริวรรณ คุ้มครอง
1.นาย บรรจง สลักคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม