#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย สรวิชญ์ ประเสริฐสุข
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง จิระนันท์ เกษี
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ตุ้มทรัพย์
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีโพนทอง
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
5 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สุพรรณ
2.เด็กหญิง รัชพร สุพรรณ
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ปรังศรี
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีรส
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นาย ประจวบ ยอดสิงห์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย กมลเทพ รินทร
2.เด็กหญิง ศศิธร อมรศิลป์
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ส้มหวาน
1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
9 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย ภูวนาท บุญทอง
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย จิรศักดิ์ วันเพ็ง
1.นาย ประจวบ ยอดสิงห์
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง นันทนา หงษ์ษา
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง จิรนันท์ จันทร์เพ็ง
1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
13 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย สรายุทธ โพธิ์ปรึก
2.เด็กหญิง เนตรนภา ตรีโกฎ
3.เด็กชาย ตุลยวัต สะลา
1.นางสาว กนกพร ประยงค์หอม
2.นางสาว กิตติมา โพธิ์อุดม
14 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ จิตรสว่าง
2.เด็กหญิง ชนิสรา กองสิน
3.เด็กหญิง นาริน ยอดสิงห์
1.นางสาว กนกพร ประยงค์หอม
2.นางสาว กิตติมา โพธิ์อุดม
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง อวิกา พงษ์วัน
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย จิรายุ ศรีด้วง
1.นาย ระพิน ไสว
17 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง วาลิสา ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง นันท์นภัส สมัด
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
2.นาย ระพิน ไสว
18 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง วราพร ทองหลอม
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ฐิติพร ก้านแก้ว
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย ราเชนทร์ โพธิ์ปรึก
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม