#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง ปาริตา บุญเฟรือง
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ ขันขัว
2.เด็กชาย ธนดล ศรีพล
3.เด็กชาย ภคพล มุ่งผล
1.นางสาว จันทิมา ปรางศรี
2.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม