#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74.05
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ศศิธร พรมมี
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย สุทธิกรณ์ คุ้มครอง
2.เด็กหญิง จริยา บุบผา
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศิริโชติ
1.นาง จำเนียร ไชยหงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม