#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง รุ่งตะวัน สาสีมา
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง ชนันภรณ์ ไพรเตี้ย
2.เด็กชาย ธีระภัทร บุตรตะมี
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา พานจันทร์
1.นาง อัญชลี ตะเคียนจันทร์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง รวงข้าว เสาแก่น
2.เด็กหญิง ธัญชนก กล้าหาญ
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย ภรัณยู วงศ์รอบ
1.นาง นภาศรี ยุรศักดิ์พงศ์
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ตู้จันทึก
2.เด็กหญิง สุชามาศ แหวนเงิน
3.เด็กชาย ธีระพงศ์ บุตรตะมี
1.นางสาว วิชุดา ชูกลิ่น
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย เจษฎากร ผิวอ่อน
1.นาง สุจิตราภรณ์ สุระชาติ
7 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ สามารถ
2.เด็กหญิง วิลาวรรณ นางวงศ์
3.เด็กชาย ธีรโชติ มุมกลาง
1.นางสาว สุภัทรา ศรสันต์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม