#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปนัดดา แสนดี
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ใจกัด
1.นาง ชนัญญา ตรีรักษา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นฤมล เรืองไพศาล
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง จินดาพร สาริคาร
2.เด็กชาย ทวีวัฒน์ พิมพ์โคตร
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
5 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย พีรพล คูณมี
1.นาง ปิยภัทร มณีวีรกุล
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ทวีรัตน์ พิมพ์โคตร
2.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีนวล
3.เด็กชาย วสันต์ คำโท
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม