#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง จิระนันท์ เกษี
1.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย สรายุทธ โพธิ์ปรึก
2.เด็กหญิง เนตรนภา ตรีโกฎ
3.เด็กชาย ตุลยวัต สะลา
1.นางสาว กนกพร ประยงค์หอม
2.นางสาว กิตติมา โพธิ์อุดม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง วราพร ทองหลอม
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม