#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นฤมล เรืองไพศาล
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
30.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เพชรตะวัน พัฒนวงศ์
1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ทวีรัตน์ พิมพ์โคตร
2.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีนวล
3.เด็กชาย วสันต์ คำโท
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย นัฐวุฒิ ศรีสอาด
2.เด็กชาย ชยากร บุราคร
3.เด็กชาย พรหมมินทร์ บุญทอง
1.นางสาว นิภาพรรณ กองแก้ว
2.นาง บุษบง ลีสม
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย วีรภาพ บุตรพรม
2.เด็กชาย พงศกร จิบจันทร์
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม