#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายปราโมทย์ โคตพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
2 นายสมมจิตร บุญจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
3 นายสมาน มูลศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
4 นายสุขประเวช อสุระพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
5 นายสมบัติ ศรีลาชัย ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
6 นายบรรลือ บุญตระการ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
7 นายบุญชู เสน่หา พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
8 นางสาววรวรรณ สง่าโยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
9 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
10 นายปราโมทย์ โคตพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
11 นางสาวปวิลณมัย ศรีจันทรรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
12 นางนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
13 นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
14 นายธรรม์มวัฒน์ ศรีราตรี ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
15 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
16 นายเจริญสุข วงศ์แหวน ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
17 นายสมาน ปรางศรี ครูโรงเรียนบ้านกราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
18 นางสมหมาย ติงสะ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
19 นายสุขประเวช อสุระพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
20 นางสาววรวรรณ สง่าโยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
21 นางจำนงค์ ปิยะพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
22 นางสาวนัฏฐิกา แขมคำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
23 นางสาวณัฐฐิญา ปัดเกษม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
24 นางสาวปวิลณมัย ศรีจันทรรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
25 นางสาวปานเกษ เสน่หา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
26 นางสาวประไพร วรรณทอง ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
27 นายทวี พรมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำเขียน คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายเกียรติคุณ สืบหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหมื่น คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายปรีชา ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกราม คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายณรงค์ จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายธนภัทร ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูทอง คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายเสกสรรค์ สามสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายวุฒิพงษ์ ถันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายสนิท จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายวัฒนา จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิวาลัย คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม