#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านกระทิง 11 17 16 14
2 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 11 12 19 11
3 โรงเรียนบ้านกราม 0 16 0 0
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 24 23 44 33
5 โรงเรียนบ้านชำเขียน 8 8 15 9
6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 14 16 24 21
7 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 12 8 7
8 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 12 13 26 18
9 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 13 14 36 23
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 33 32 61 43
11 โรงเรียนบ้านภูทอง 18 16 33 23
12 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 17 11 29 20
13 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0 0 0
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก 43 30 97 65
15 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 20 20 28 26
16 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 53 54 99 80
รวม 282 294 535 393  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม